Domenii traduceri

Acte necesare pentru înscrierea autovehiculelor sau a altor documente din acest domeniu.

Polițe de asigurări, ordine de transfer bancar, extrase de cont, rapoarte de audit intern, precontracte, contracte de creditare, rapoarte de audit bancar, contracte, condiții de creditare, scrisori de garanție bancară, declarații bancare, scrisori de informare bancară, etc.

Contracte, anexe la contracte, corespondențe de afaceri, strategii de dezvoltare, planuri de afaceri, situații financiare, rapoarte financiare lunare sau anuale, situații contabile, documente pentru licitații, extrase de cont, contracte de creditare, scrisori de garanție bancară, facturi, bilanțuri, balanțe, fluturași salarii, declarații bancare, broșuri, scrisori de informare bancară, raportări fiscale, documente vamale, manuale şi glosare financiare, etc.

Rapoarte de audit şi financiare, bilanțuri anuale, balanțe, certificate constatatoare, rapoarte economice anuale, facturi, extrase de cont, scrisori de bonitate, documente de plată, documente de import şi export, certificate de origine, declarații vamale, corespondențe de afaceri, planuri de afaceri, oferte de licitații, materiale promoționale, cataloage de produse, contracte, strategii de dezvoltare, situații financiare, rapoarte financiare lunare sau anuale, situații contabile, documente pentru licitații, materiale publicitare, situații contabile, facturi, bilanțuri, balanțe, fluturași salarii, broșuri, raportări fiscale, documente vamale, etc.

Programe de contabilitate, bilanțuri, balanțe, documentații contabile, audit, expertize contabile, norme contabilitate, facturi, extrase cont, declarații cash flow, etc.

Culegeri, documente de analiză statistică, etc.

Documentații de audit financiar-contabil precum: bilanțuri contabile, balanțe conturi după inventar, note la bilanț, conturi previzionale, studiu de caz privind elaborarea şi analiza situațiilor financiare unei societăți comerciale, lucrări de audit: foi de lucru şi chestionare, audit al capitalului, audit al imobilizărilor amortizărilor şi provizioanelor pentru depreciere, audit al stocurilor şi al producției în curs de execuție, audit al conturilor de terț, audit al trezoreriei, audit pentru contul de profit şi pierdere, analiză al fluxurilor de trezorerie, note din conturi anuale, operațiuni privind regularizarea plusurilor şi minusurilor de inventar, operațiuni privind calculul amortizărilor, operațiuni privind provizioanele pentru depreciere, operațiuni privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli, operațiuni privind provizioanele reglementate, operațiuni privind delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor, balanța conturilor după inventar, bilanț, raport de gestiune, conturi previzionale, etc.

Acte de proprietate, contracte de închiriere, vânzare sau cumpărare, etc.

Declarații, hotărâri judecătorești, sentințe judiciare (sentințe de divorț, sentințe civile, sentințe penale), procuri, acte de cesiune, moșteniri, cazier judiciar, acorduri şi contracte, Legi – Decrete, acte normative, hotărâri de Guvern, acte funciare, dosare de legislație internațională şi comunitară, orice tip de acte notariale şi avocațiale, contracte comerciale şi contracte sub semnătură privată, depoziții, declarații de repudiere, acorduri de confidențialitate, aplicații pentru obținerea de brevete şi mărci înregistrate, proceduri de arbitraj, etc.

Beletristică şi de specialitate, etc.

Documente de corespondență personală (email-uri, scrisori, CV-uri, etc.), cărți, reviste, ziare, instrucțiuni de utilizare pentru diverse utilaje şi materiale, instrucțiuni de utilizare pentru aparatură electronică, de interes general, etc.

Manuale de utilizare şi întreținere, prospecte tehnice, documente de funcționare ale utilajelor, proiecte tehnice pentru structuri de rezistență în Construcții Civile şi Industriale, investigații geo (geofizice, geotehnice, geologice, foraje, geodezie), domeniul energiilor bio, construcții hidroenergetice, energii eoliene, energii nucleare, electroenergie, studii de fezabilitate, cataloage tehnice, proiecte, caiete de sarcini, ghiduri de folosire a echipamentelor, site-uri web, bloguri, etc.

Certificate de naștere, acte de identitate, pașapoarte, acte de stare civilă, acte de studii, diplome de competențe, diplome de școli profesionale, diplome de bacalaureat, diplome de licență, diplome de master, certificate de atestare a domiciliului şi a cetățeniei, adeverințe, certificate de cazier judiciar, etc.